Liên hệ

TRƯỜNG THCS NINH LOAN

Đa ch: Xã Ninh Loan, huyn Đc Trng, Tnh Lâm Đng
Ng
ười phát ngôn: Ông/Bà – Chc v: Hiu Trưởng
Đi
n thoi: 02633681523.
Email
: